Botanical name

Restio versatilis

Family

Restionaceae

Synonym (old name)

Hypolaena diffusa