Botanical name

Restio dispar

Family

Restionaceae

Common Name

Vlei Giant